belangrijk-bericht

Algemene ledenvergadering 2020

 

Het bestuur van Judoklub Klundert nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering. Deze zal digitaal worden gehouden op woensdag 31 maart, aanvang 19.30 uur.

Wilt u deelnemen aan deze vergadering, geeft  u zich dan op via ofni.[antispam].@judoklubklundert.nl o.v.v. Algemene ledenvergadering. U krijgt dan via de mail een link om deel te nemen aan de vergadering.

Leden tot en met 16 jaar mogen vertegenwoordigd worden door een van de ouders c.q. verzorgers, zij hebben geen stemrecht.

 

 AGENDA

  1. Opening vergadering door voorzitter
  2. Notulen algemene ledenvergadering 11 maart 2020
  3. Jaarverslag 2020
  4. Bestuur en bestuursverkiezing, rooster van aftreden
  5. Verslag kascontrolecommissie
  6. Vaststellen nieuwe kascontrolecommissie
  7. Financieel jaarverslag 2020
  8. Begroting 2021
  9. Rondvraag
  10. Afsluiting van de vergadering door de voorzitter.

 

2021 - ROOSTER VAN AFTREDEN BESTUUR JUDOKLUB KLUNDERT

Voorzitter                               : André Kuipers                      aftredend/herkiesbaar in 2023

Penningmeester/ aikibudo  : Dennis van Roomen             aftredend/herkiesbaar in 2022

Secretaris                              : Sebastiaan Laurijsse             aftredend/herkiesbaar in 2024

Wedstrijdsecretariaat           : Henk Bogerd                         aftredend/herkiesbaar in 2023

Algemeen bestuurslid          : Robert Cornet                       aftredend/herkiesbaar in 2023   

Algemeen bestuurslid          : Fred Leijten                            aftredend/herkiesbaar in 2023

Algemeen bestuurslid          : Dennis Pluijgers                    aftredend/herkiesbaar in  2023