vergadering

Algemene ledenvergadering

 

Het bestuur van Judoklub Klundert nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering. Deze wordt gehouden woensdag 13 maart 2019, in “Optisport Sportcentrum de Niervaert” te Klundert, aanvang 19.30 uur.

Leden tot en met 16 jaar mogen vertegenwoordigd worden door een van de ouders c.q. verzorgers, zij hebben geen stemrecht.

 AGENDA

 1. Opening vergadering door voorzitter
 2. Notulen algemene ledenvergadering 7 maart 2018
 3. Jaarverslag 2018
 4. Bestuur en bestuursverkiezing, rooster van aftreden
 5. 50-jarig bestaan van Judoklub Klundert in 2020.
 6. Verslag kascontrolecommissie
 7. Vaststellen nieuwe kascontrolecommissie
 8. Financieel jaarverslag 2018
 9. Begroting 2019
 10. Contributieverhoging 
 11. Rondvraag
 12. Afsluiting van de vergadering door de voorzitter.

 

2019 - ROOSTER VAN AFTREDEN BESTUUR JUDOKLUB KLUNDERT

Voorzitter                               : André Kuipers                      aftredend/herkiesbaar in 2020

Penningmeester/ aikibudo  : Dennis van Roomen             aftredend/herkiesbaar in 2019

Secretaris                              : Eva Hogeslag                         aftredend/herkiesbaar in 2019

Wedstrijdsecretariaat           : Henk Bogerd                         aftredend/herkiesbaar in 2020

Algemeen bestuurslid          : Robert Cornet                       aftredend/herkiesbaar in 2020    

Algemeen bestuurslid          : John Lippens                         aftredend/herkiesbaar in 2020

Algemeen bestuurslid          : Sabine Beerens                     aftredend/herkiesbaar in 2021