vergadering 2

Algemene ledenvergadering

 

Het bestuur van Judoklub Klundert nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering. Deze wordt gehouden woensdag 11 maart 2020, in “Optisport Sportcentrum de Niervaert” te Klundert, aanvang 19.30 uur.

Leden tot en met 16 jaar mogen vertegenwoordigd worden door een van de ouders c.q. verzorgers, zij hebben geen stemrecht.

 AGENDA

 1. Opening vergadering door voorzitter
 2. Notulen algemene ledenvergadering 13 maart 2019
 3. Jaarverslag 2019
 4. Bestuur en bestuursverkiezing, rooster van aftreden
 5. Automatisch goedkeuren AVG
 6. Verslag kascontrolecommissie
 7. Vaststellen nieuwe kascontrolecommissie
 8. Financieel jaarverslag 2019
 9. Begroting 2020
 10. Rondvraag
 11. Afsluiting van de vergadering door de voorzitter.

 

2020 - ROOSTER VAN AFTREDEN BESTUUR JUDOKLUB KLUNDERT

Voorzitter                               : André Kuipers                      aftredend/herkiesbaar in 2020

Penningmeester/ aikibudo  : Dennis van Roomen             aftredend/herkiesbaar in 2022

Secretaris                              : Eva Hogeslag                         aftredend/herkiesbaar in 2022

Wedstrijdsecretariaat           : Henk Bogerd                         aftredend/herkiesbaar in 2020

Algemeen bestuurslid          : Robert Cornet                       aftredend/herkiesbaar in 2020    

Algemeen bestuurslid          : John Lippens                         aftredend in 2020

Algemeen bestuurslid          : Sabine Beerens                    afgetreden in 2020