Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Judoklub Klundert verwerkt van haar leden. 
Indien je lid wordt van Judoklub Klundert, of om een andere reden persoonsgegevens aan Judoklub Klundert verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie. 

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Judoklub Klundert, KvK nummer 40282437

De functionaris gegevensbeheer is bereikbaar via  rettizroov.[antispam].@judoklubklundert.nl 

2. Welke gegevens verwerkt Judoklub Klundert en voor welk doel 

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht;

b) adresgegevens eventueel postadres;

c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen),

d) bankrekeningnummer(s);

e) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv bandgradatie.

f) pasfoto (alleen bij jeugdleden)

 

2.2 Judoklub Klundert verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) je naam, geboortedatum, geslacht, adres, telefoonnummer, bandgradatie, pasfoto en emailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden t.b.v. certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie;

b) je naam, adresgegevens en e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Judoklub Klundert;

c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen. 

2.3 De genoemde persoonsgegevens in artikel 2.1 sub a, b, c, worden na afloop van het lidmaatschap bewaart en gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Judoklub Klundert en je te informeren over de ontwikkelingen van Judoklub Klundert, zoals bijvoorbeeld een reünie. 

3. Bewaartermijnen

Judoklub Klundert verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal 2 jaar na afloop van dit lidmaatschap.

Aansluitend worden de persoonsgegevens van artikel 2.1 sub d, e, f, vernietigd. 

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Judoklub Klundert passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Judoklub Klundert gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de penningmeester van Judoklub Klundert kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Judoklub Klundert zal je verzoek in behandeling nemen en je,  binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de penningmeester.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Judoklub Klundert je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan rettizroov.[antispam].@judoklubklundert.nl 

6. Beeldmateriaal

Tijdens wedstrijden en andere activiteiten welke door Judoklub Klundert georganiseerd wordt, kan beeldmateriaal gemaakt worden. Deze opnames kunnen op onze website en Social Media geplaatst worden. Een ieder, welk geen lid is van Judoklub Klundert, die dit expliciet niet wenst, kan dit op de dag van het evenement bij onze fotograaf aangeven.


7. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.