Huishoudelijk regelement

Art. 1    Het doel, genoemd in art. 3 van de statuten, tracht de vereniging na te streven op haar wekelijkse trainingen, door deelname aan wedstrijden die in onze regio door diverse verenigingen worden georganiseerd en door het organiseren van een jaarlijks clubkampioenschap te Klundert.

Art. 2    De wekelijkse trainingen worden gegeven door een vakbekwaam trainer(ster) te benoemen door het bestuur. De trainer zorgt voor een goede gang van zaken tijdens de trainingen en is verplicht ongeregeldheden in de dojo of in de kleedkamers aan het bestuur te melden. De inhoud van de trainingen worden door de trainer zelf vastgesteld, eventueel in overleg met het bestuur of betrokkenen.

Art. 3    Een goed lidmaatschap vereist:
-          veelvuldig bezoek aan de trainingsavonden,
-          zich houden aan de regels gesteld door de trainer,
-          zorgen dat de vereniging elke maand de contributie kan innen via de af te geven machtiging.
Het bestuur is gerechtigd een lid dat zich niet gedraagt volgens art. 2, na trainer en betrokkene gehoord te hebben, te schorsen of eventueel op te zeggen. Het bestuur is gerechtigd een lid dat niet voldoet aan art. 3 te schorsen tot de contributie voldaan is. Bij een achterstand van 3 maanden kan het bestuur een lid royeren. Het bestuur kan in bepaalde gevallen iemand vrijstelling van contributie geven, b.v. bij langdurige ziekte of bij speciale werkzaamheden die steeds voor de club verricht worden.

Art. 4    De voorzitter bepaalt de dag, uur en plaats van de vergaderingen in overleg met de secretaris met wie hij tevens de agenda vaststelt. Hij leidt de vergaderingen en tekent de notulen. Hij draagt zorg voor stipte naleving van de statuten en reglementen.

Art. 5    De secretaris maakt de notulen en stelt met de voorzitter de agenda vast. Hij of zij schrijft de vergaderingen tijdig uit. Bij aanvang van de vergadering kan de agenda op aanwijzing van de leden der vergadering gewijzigd worden. De secretaris onderhoudt de contacten met de andere verenigingen, instellingen en met de budobond. Hij of zij is verplicht de overige bestuursleden van de aard van die contacten op de hoogte te houden.

Art. 6    De penningmeester beheert namens het bestuur de financiën. Hij int de contributie en doet de betalingen. Hij is verplicht een ledenadministratie te voeren met aantekening van de contributies. Ook draagt hij zorg voor de boekhouding en ziet erop toe dat van alle betalingen een bewijsstuk aanwezig is. Hij is verplicht de overige bestuursleden van de aard van die contacten op de hoogte te houden.

Art. 7    Wanneer de stemmen staken heeft de voorzitter de beslissende stem.

Art. 8    Wanneer een bestuursfunctie vacant is, is het bestuur verplicht alle mogelijke moeite te doen om een vervanger te vinden. Zij is verplicht om deze vacature aan alle stemgerechtigde leden kenbaar te maken en een  oproep te doen tot kandidaatstelling. Tijdens een algemene ledenvergadering zal over de kandidaten voor vervulling van de vacature gestemd worden.

Art. 9   Bij het aangaan van het lidmaatschap geeft u automatisch toestemming voor het plaatsen van foto’s waar u of uw kind op kan staan, op onze website en onze social-media kanalen. Degene die dit niet wensen dienen dit expliciet kenbaar te maken bij de fotograaf of één der aanwezige bestuursleden.De kern is uiteindelijk dat wij de privacy borgen van leden/personen die dergelijke publiciteit willen vermijden, en dat wij adequaat omgaan met hun eventuele klachten en verzoeken.Wilt u geen toestemming geven, neem dan contact op via rettizroov.[antispam].@judoklubklundert.nl en geef uw keuze door.