1e Houdgreep


Kesa-Gatame

Kesa = 3-punts
Gatame = vasthouden
hg01

 

2e Houdgreep


Kata-Gatame

Kata = schouder
Gatame = vasthouden
hg02

 

3e Houdgreep


Kami-Shiho-Gatame

Kami = boven
Shiho = 4-punts
Gatame = vasthouden
hg03

 

4e Houdgreep


Kuzure-Kami-Shiho-Gatame

Kuzure = variatie
Kami-Shiho-Gatame = 3e houdgreep
hg04

 

5e Houdgreep


Gyaku-Kesa-Gatame

Gyaku = omgekeerd
Kesa-Gatame = 1e houdgreep
hg05

 

 

6e Houdgreep

Yoko-Shiho-Gatame

Yoko = zijwaarts
Shiho = 4-punts
Gatame = vasthouden
hg06

 

7e Houdgreep


Mune-Gatame

Mune = borst
Gatame = vasthouden
hg07

 

8e Houdgreep


Tate-Shiho-Gatame

Tate = bovenop
Shiho = 4-punts
Gatame = vasthouden
hg08

 

 

9e Houdgreep

 

Kuzure-Kesa-Gatame

Kuzure = variatie
Kesa-Gatame = 1e houdgreep
hg09

 

10e Houdgreep


Kata-Osae-Gatame

Kata = schouder
Osae = gewicht / druk
Gatame = vasthouden
hg10

 

14e Houdgreep


Kami-Sankaku-Gatame

Kami = boven
Sankaku = driehoek
Gatame = vasthouden
hg14