belangrijk-bericht

(Door wat technische problemen is het ons niet gelukt om op tijd de briefjes mee te geven wat betreft de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering.)

 

Het bestuur van Judoklub Klundert nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering. Deze wordt gehouden dinsdag 14 mei 2024, in de kleine vergaderzaal van “Optisport Sportcentrum de Niervaert” te Klundert, aanvang 19.30 uur.

Leden tot en met 16 jaar mogen vertegenwoordigd worden door een van de ouders c.q. verzorgers, zij hebben geen stemrecht.

 

 

AGENDA

 

  1. Opening vergadering door voorzitter
  2. Notulen algemene ledenvergadering 2023
  3. Jaarverslag 2023
  4. Bestuur en bestuursverkiezing, rooster van aftreden
  5. Verslag kascontrolecommissie
  6. Vaststellen nieuwe kascontrolecommissie
  7. Financieel jaarverslag 2023
  8. Begroting 2024
  9. Rondvraag
  10. Afsluiting van de vergadering door de voorzitter.