belangrijk-bericht

Het bestuur van Judoklub Klundert nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering. Deze wordt gehouden woensdag 23 maart 2022, in “Optisport Sportcentrum de Niervaert” te Klundert, aanvang 19.30 uur.

Leden tot en met 16 jaar mogen vertegenwoordigd worden door een van de ouders c.q. verzorgers, zij hebben geen stemrecht.

 

 

AGENDA

 

  1. Opening vergadering door voorzitter
  2. Notulen algemene ledenvergadering 31 maart 2021
  3. Jaarverslag 2021
  4. Bestuur en bestuursverkiezing, rooster van aftreden
  5. Verslag kascontrolecommissie
  6. Vaststellen nieuwe kascontrolecommissie
  7. Financieel jaarverslag 2021
  8. Begroting 2022
  9. Rondvraag
  10. Afsluiting van de vergadering door de voorzitter.

 

2022 - ROOSTER VAN AFTREDEN BESTUUR JUDOKLUB KLUNDERT

Voorzitter                                : André Kuipers                   aftredend/herkiesbaar in 2023

Penningmeester/ aikibudo   : Dennis van Roomen          aftredend/herkiesbaar in 2022

Secretaris                               : Sebastiaan Laurijsse          aftredend/herkiesbaar in 2024

Wedstrijdsecretariaat           : Henk Bogerd                       aftredend/herkiesbaar in 2023

Algemeen bestuurslid          : Robert Cornet                      aftredend/herkiesbaar in 2023

Algemeen bestuurslid          : Fred Leijten                          aftredend/herkiesbaar in 2023

Algemeen bestuurslid          : Dennis Pluijgers                   aftredend/herkiesbaar in 2023